144 – Whitetail in Mankato MN by Jairus Volkmann

Hunter

Jairus Volkmann

Date

10/31/19

Location

Mankato MN

Animal

Whitetail

Score

144

Bow

Elite

Broadhead

Rage